هنرستان کاردانش غدیر گلپایگانپانزدهمین دوره مسابقات علمی و کاربردی هنرستانهای کاردانش در مرحله کشوری ارومیه – هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان

Our Categories

پانزدهمین دوره مسابقات علمی و کاربردی هنرستانهای کاردانش در مرحله کشوری ارومیه

مراسم افتتاحیه مسابقات علمی و کاربردی با حضور دانش آموز علی علی خوب بخت از رشته CNC

برای این دانش آموز آرزوی موفقیت داریم

Leave a comment