هنرستان کاردانش غدیر گلپایگانگردهمایی مدیران و هنرآموزان هنرستانهای کاردانش و فنی حرفه ای گلپایگان و گوگد و گلشهر در هنرستان غدیر – هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان

Our Categories

گردهمایی مدیران و هنرآموزان هنرستانهای کاردانش و فنی حرفه ای گلپایگان و گوگد و گلشهر در هنرستان غدیر

گردهمایی مدیران و هنرآموزان هنرستانهای کاردانش و فنی حرفه ای گلپایگان و گوگد و گلشهر در هنرستان غدیر به اتفاق معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش گلپایگان و کارشناس آموزش متوسطه و بیان مشکلات و چالشهای هنرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش .درپایان ب ه هنرآموزان و دانش آموزان برتر جوایزی اهدا شد

Leave a comment