هنرستان کاردانش غدیر گلپایگانحضور دانش آموزان در مراسم میثاق با شهدا در گلزار شهدای گلپایگان – هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان

Our Categories

حضور دانش آموزان در مراسم میثاق با شهدا در گلزار شهدای گلپایگان

حضور دانش آموزان در مراسم میثاق با شهدا در گلزار شهدای گلپایگان

Leave a comment