هنرستان کاردانش غدیر گلپایگانشیمی(دانستنی‌ها) – هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان

Our Categories

شیمی(دانستنی‌ها)

پلی‌ارگانوسیلوکسان‌ها را سیلیکون می‌نامند.
پلی‌ارگانوسیلوکسان به پلیمرهای معدنی ای گفته می‌شود که در زنجیرهٔ اصلی آنها به جای اتم‌های کربن، پیوندهای O-Si-O قرار گرفته و زنجیره‌های جانبی آنها آلی باشد.
پرکاربردترین پلیمر از این دسته پلی (دی‌متیل‌سیلوکسان) است؛ که در ساختمان آن به هر اتم سیلسیم دو گروه متیل متصل است.
فردریک کیپینگ کاشف سیلیکون است. زمانی که می‌خواست پلاستیک تولید کند، به جای استفاده از ترکیبان کربن، از زنجیره سیلیسیم استفاده کرد که به صورت اتفاقی خانواده سیلیکون‌ها را کشف کرد. [۱] سیلیکون به صورت جامد یا مایع وجود دارد که در مقابل حرارت و بسیاری از مواد شیمیایی مقاوم است.
۱٫ http://1pezeshk.com/archives/2017/02/frederick-kipping.html

Leave a comment