هنرستان کاردانش غدیر گلپایگانآزمون – هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان

Our Categories

آزمون

پودمان ۵ کاربردهای فن آوری نوین یازدهم برق صنعتی و تراشکاری

 

پودمان ۵ کاربردهای فن آوری نوین یازدهم برق صنعتی و تراشکاری

موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

آزمونهای جوشکاری
توضیحات آزمون
آزمونهای تراشکاری
حسابداری