هنرستان کاردانش غدیر گلپایگانآزمون – هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان

Our Categories

آزمون

آزمون کارگاه نو آوری پودمان چهارم
شروع آزمون روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۲ از ساعت ۱۷ تا ۲۱
مدت آزمون ۲۰ دقیقه

پودمان چهارم کارگاه نو آوری و کار آفرینی

سلام

دانش آموزان عزیز سوال ها را با دقت مطالعه و جواب صحیح را  انتخاب کنید

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
[/item]
آزمونهای جوشکاری
توضیحات آزمون
آزمونهای تراشکاری
حسابداری
آزمونهای جوشکاری
توضیحات آزمون
آزمونهای تراشکاری
حسابداری
[/cws-widget][/col][/cws-row]