هنرستان کاردانش غدیر گلپایگاناعضای انجمن اولیا و مربیان – هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان

Our Categories

اعضای انجمن اولیا و مربیان

انجمن ائلیا و مربیان هنرستان غدیر
اولیا و مربیان غدیر

اولیا و مربیان غدیر

رئیس انجمن سرکار خانم آذری

منشی سرکار خانم دبیری

عضو انجمن آقای صافی

عضو انجمن آقای توانایی فر

عضو انجمن آقای زیبایی

عضو انجمن سرکار خانم شهابی

عضو انجمن سرکار خانم نصیری