هنرستان کاردانش غدیر گلپایگانافتخارات هنرستان – هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان

Our Categories

افتخارات هنرستان

موفقیت و راه یابی دانش آموز علی خوب بخت به مرحله کشوری تراشکاری CNCرا به خانواده محترم ایشان دبیران و هنرآموزان و مسئولین هنرستان تبریک می گوییم

علی خوب بخت

علی خوب بخت